Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Nopea katsaus islamiin

"Ajatteletpa Mitä Tahansa Uskotpa Mihin Tahansa Ei Ole Haitaksi Etsiä Totuutta Ja Oppia Islamista"

ISLAM JA MUSLIMIT:

Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa rauhaa, puhtautta, hyväksymistä ja omistautumista. Islamin usko on täydellistä Jumalan ja Hänen oppiensa hyväksymistä (siis Jumalan tahtoon antautumista).

Muslimi on sellainen ihminen, joka vapaasti ja omasta tahdostaan hyväksyy Jumalan ylimmän vallan ja pyrkii muuttamaan elämänsä ilmestyneiden Jumalan oppien mukaiseksi. Hän myös työskentelee kohti oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntajärjestelmää, joka täydellisesti heijastaisi Jumalan ohjausta.

ILMOITUSTEN JATKUVUUS:

Islam ei ole uusi uskonto. Se on pohjimmiltaan sama ilmoitus ja johdatus, jonka Allah ilmoitti kaikkille profeetoilleen.

"Sano: "Me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä on ylhäältä ilmoitettu meille, ja mitä on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille, Jaakobille sekä (Israelin) sukukunnille, ja mitä Mooses ja Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltansa; me emme tee erotusta heidän välillään, ja Hänen tahtoonsa ja johdatukseensa olemme alistuneet."

(Koraani 3:83)

Ilmoitus, joka ilmoitettiin Muhammedille, Islamin Viimeiselle Profeetalle, on kattava, täydellinen ja viimeinen.

ISLAMIN VIISI PILARIA:

Islamissa pidetään jokaista tekoa, joka tehdään tietoisena siitä, että se täyttää Jumalan tahdon, jumalanpalvontana. Hengellisen elämän runkona on kuitenkin viisi, islamin pilareiksi kutsuttua jumalanpalvelusmuotoa:

  1. Uskontunnustus.Todistan, että ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen palvelijansa ja lähettiläänsä. Muhammedin profeetallisuudesta johtuen muslimien tulee seurata hänen esimerkkiään kaikin tavoin.
  2. Rukous.Rukoukset tulee suoritta viidesti päivässä velvollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ne vahvistavat ja elävöittävät uskoa Jumalaan ja innoittavat ihmistä korkeampaan moraaliin. Tulee kuitenkin painottaa sitä tosiasiaa, että Jumala ei tarvitse rukouksiamme, mutta me emme voi elää ilman Hänen siunaustaan ja ohjaustaan.
  3. "Te, jotka uskotte, etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta. Jumala on totisesti kärsivällisten kanssa."

    (Koraani 2:153)
  4. Paasto.Paastoa pidetään kerran vuodessa Ramadan kuukauden aikana. Se tarkoittaa kieltäytymistä ruoasta, juomasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä samoin kuin myös pahoista aikeista ja haluista auringon noususta auringon laskuun. Paasto opettaa rakkautta, vilpittömyyttä ja hurskautta. Se kehittää ihmiselle terveen sosiaalisen omantunnon, kärsivällisyyttä, epäitsekkyyttä ja tahdonvoimaa. Kun paastoamme omasta tahdostamme, Jumala muistaa ponnistelumme.
  5. Zakah (armolahja):vuosittainen, puhdistava 2,5% maksu netto säästöistä köyhille ja tarvitseville. Zakah viittaa siihen, että kaikki mitä omistamme kuuluu Jumalalle ja siksi kaikilla tarvitsevilla on oikeus osaan siitä.
  6. Hajj (pyhiinvaellus Mekkaan)kerran elämässä, jos siihen on varaa. Hajj poistaa ihmisen joksikin aikaa kaikesta maallisesta ja tekee hänestä sielun Jumalansa edessä.

JUMALAN YKSEYS:

Islam edellyttää uskossa Jumalan ykseyttä ja kaikkivaltaisuutta. Tämä saa ihmisen tuntemaan maailmankaikkeuden tarkoituksellisuuden ja paikkansa siinä. Usko vapauttaa ihmisen kaikista peloista ja taikauskoista tekemällä hänet tietoiseksi Kaikkivaltiaasta Jumalasta ja ihmisen velvollisuuksista Häntä kohtaan. Usko yhteen Jumalaan vaatii meitä kohtelemaan ihmiskuntaa yhtenä perheenä välittämättä väristä, luokasta, rodusta tai paikasta, Jumalan, Luojan ja kaiken Varustajan kaikkivaltiuteen kuuluvanan osana. Ajatus valitusta kansasta ei kuulu islamiin ja täten Jumalaan uskominen ja hyvät teot ovat ainoa tie Paratiisiin. Suhde luodaan suoraan Jumalaan, avoin kaikille luoduille samalla tavalla, ilman välittäjiä.

IHMINEN, VAPAA EDUSTAJA:

Ihminen on mahtavin Jumalan luoduista and valitsee vapaasti oman tiensä. Hänet luotiin suurin odotuksin, ja ihminen on suhteellisen vapaa tahdossaan, teoissaan ja valinnoissaan. Jumala on näyttänyt ihmiselle oikean tien ja Profeetta Muhammedin (RH) elämä antaa täydellisen esimerkin. Ihmisen pelastus ja onnistuminen riippuu näiden seuraamisesta. Islam opettaa ihmisluonteen loukkaamattomuutta ja antaa kaikille samat oikeudet tekemättä eroa rodun ja sukupuolen välillä.

Jumalan laki, julkituotu Koraanissa ja esimerkillistynyt Profeetta Muhammedin (RH) elämässä, on yli kaiken muun kaikissa tapauksissa. Se on samanlainen niin korkea- kuin alempiarvoiselle, niin prinssille kuin paimenelle, niin hallitsijalle kuin hallitulle.

KUOLEMAN JÄLKEINEN ELÄMÄ:

Islamin mukaan maailma on ihmiselle koetus ja häntä arvostellaan siellä elämisessä. Ihminen on tilivelvollinen Jumalalle kaikista teoistaan maailmassa. Elämä maanpäällä loppuu eräänä päivänä; ja sen jälkeen uusi maailma herätetään henkiin. Tässä kuoleman jälkeisessä elämässä ihminen joko palkitaan ja häntä rangaistaan hyvistä tai huonoista teoistaan. Jumala tuomitsee ihmisen Tuomiopäivänä ja lähettää hänet joko Paratiisiin, olemisen tasolle, joka vielä johtaa siunauksiin, tai Helvettiin, kärsimyksen ja rangaistuksen tasolle.

KORAANI JA HADITH:

Koraani on Jumalan viimeinen ilmestynyt sana ihmiselle. Se vahvistaa ja täydentää ilmestyksien ketjun, jonka Jumala on antanut ihmissuvun ohjaukseksi. Koraani on islamin oppien ja lakien peruslähde. Siinä käsitellään uskoa, moraalia, ihmiskunnan historiaa, jumalanpalvelua, tietoa, viisautta, Jumala-ihminen suhdetta, ihmisten välisiä suhteita kaikista näkökulmista. Mittavat opetukset vakaista rakenteista sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, taloudelle, politiikalle, lainsäädännölle, oikeustieteelle, laeille ja kansaivälisille suhteille kuuluvat osana Koraaniin.

Mohammed (RH) itse oli oppimaton mies, joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Pyhä Koraani ilmestyi hänelle osissa 23 vuoden aikana. Hänen seuraajansa opettelivat sen ulkoa ja kirjoittivat sen muistiin hänen elinaikanaan ja johdollaan. Alkuperäinen ja täydellinen Koraani on kaikkien saatavilla arabian kielellä, jolla se ilmestyi. Käännökset Koraanin merkityksestä ovat laajalle levinneet eri kielillä.

Hadith, Profeetta Mohammedin (RH) opetukset, sanonnat ja teot, hänen seuraajiensa huolellisesti kerääminä ja toistamina, selittävät ja työstävät Koraanin säkeitä.

JUMALAPALVELUN KÄSITE:

Islam ei opeta eikä hyväksy pelkkiä rituaaleja. Se painottaa aikomuksen ja teon tärkeyttä. Jumalan palvelua on tuntea Hänet, rakastaa Häntä, toimia Hänen lakiensa ja säännöstensä mukaisesti kaikilla elämän aloilla, edellyttää hyvyyttä ja kieltää pahuus ja sorto, suosia hyväntekeväisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, ja palvella Häntä palvelemalla ihmiskuntaa. Islam yrittää istuttaa ihmisen sieluun vakaumuksen siitä, että Jumala näkee ja kuulee ihmisen jokaisen ajatuksen ja teon kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Koraanissa tämä vakaumus on esitty tällä suurenmoisella tavalla

"Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään Kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisisä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä."

(Koraani 2:177)

ISLAMILAINEN ELÄMÄNTAPA:

Islam antaa määrätyt ohjenuorat kaikkien ihmisten seurata kaikilla elämän aloilla. Ohjaus, jota se antaa on kattava ja käsittää sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen, moraalisen ja henkisen elämän eri lajit. Koraani muistuttaa ihmistä maanpäällisen elämän tarkoituksesta, hänen tehtävistään ja velvollisuuksistaan, joita hänellä on itseään, ystäviään ja sukulaisiaan, yhteisöään, ihmisrotua ja Luojaansa kohtaan.

Ihminen saa tarkoituksellisen elämän rakenteet ja hänet jätetään elämään haasteellista elämää, jossa hän voi panna käytäntöö kaikki nämä korkeat ihanteet. Islamissa ihminen on kokonainen, integroitunut yksikkö eikä joukko erillisiä, kilpailevia osia. Pyhä ja sekulaarinen eivät ole ihmisen erillisiä osia: ne yhdistyvät ihmisen luonteessa.

HISTORIALLINEN PERSPEKTIIVI:

Muhammed (RH) syntyi vuonna 570 J.Kr. Mekassa Arabian niemimaalla. Hän kuului korkea-arvoiseen arabialaissukuun. Hän sai ensimmäisen ilmestyksensä ollessaan 40-vuotias. Hänen alettuaan saarnata islamin, häntä ja hänen seuraajiansa vainottiin ja heidän täytyi kestää ankaria vaikeuksia. Niinpä hänen käskettiin muuttaa Medinaan, toiseen kaupunkiin Arabiassa. Lyhyenä 23 vuoden jaksona hän vei loppuun profeetallisen tehtävänsä ja kuoli 63 vuotiaana. Hänet haudattiin Medinaan. Häneltä ei jäänyt rahaa eikä omaisuutta. Hän eli täydellisen elämän ja antoi esimerkin kaikille ihmisille. Hänen elämänkertansa kuvaa Koraanin opetusten sisältöä ja tarkoitusta todellisessa elämässä.

ISLAMIN RATIONAALINEN VETOVOIMA:

Islam on yksinkertainen, rationaalinen ja käytännöllinen uskonto. Jumalan ykseys, Muhammedin (RH) profeetallisuus ja käsitys elämästä kuoleman jälkeen ovat sen uskon peruskappaleet. Ei ole olemassa pappishierarkiaa, ei vaikeaselkoisia riittejä ja rituaaleja. Jokainen itse lähestyy suoraan Koraania ja kääntää sen sanat käytännöksi.

Islam suosii keskitietä ja sen tarkoituksena on luoda moraalinen ihminen palvelemaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

"Herra, anna meille hyvää tässä elämässä ja hyvää tulevassa ja varjele meitä tulen rangaistuksesta!"

(Koraani 2:201)

Islam on opas kohti parempaa ja täydellisempää elämää, joka ylistää kaikissa muodoissaan Jumaalaa, Kaikkivaltiasta Luojaa.

NAISTEN ASEMA:

Sukupuolien välillä ei ole minkäänlaista erottelua. Islam saa ihmisen ymmärtämään, että naisten ja miesten potentiaaliset kyvyt omilla aloillaan eli heidän velvollisuutensa ovat yhtä tärkeät vaikka eivät samanlaiset. Miesten ja naisten roolit täydentävät toisiaan.

"Ja kuinka olisittekaan taistelematta Jumalan asian puolesta ja niiden heikkojen miesten, naisten ja lasten puolesta, jotka huutavat: Herra, johda meidät pois tästä kaupungista, pois siinä asuvien sortaijain luota, lähetä meille suojelija, anna meille puolustaja!"

(Koraani 4:75)

Islam on tullut vapauttamaan ihmisen toisen ihmisen palvonnasta ja palauttamaan Jumalan palvelun.